ISE page :: Participation of the Institute of Sustainable Education in international networks and projects , Projects

Participation of the Institute of Sustainable Education in international networks and projects

The staff of the Institute implements and participates in a wide array of international and national applied and research projects

The major directions of these projects are as follows:

 • Elaboration and implementation of the theory of sustainable education in the pedagogy of higher education;
 • Development of the infrastructure for sustainability research in university environment;
 • Reorientation of teacher education towards the aim of sustainable development;
 • Reorientation of non-formal, informal and formal education (specifically - vocational education) theory and practice towards sustainable development.

 International Networks and Projects


PCC (Pacific Circle Consortium in educational research) project
 • Teacher Education for the Future: Collaborative study of PCC countries on education for sustainable development: Problems and perspectives upon beginning the UNO decade (2005-2014)
  Project implemented in cooperation with USA, Korea, Fiji, New ZealandProject participants: Ilga Salīte, Astrīda Skrinda
  [„Skolotāju izglītība nākotnei: PCC (Klusā okeāna piekrastes izglītības pētījumu konsorcija) valstu kolaboratīvs pētījums un izglītība ilgtspējīgai attīstībai: problēmas un perspektīvas, uzsākot ANO izsludināto desmitgadi (2005 - 2014), sadarbībā ar ASV, Koreju, Fidži, Jaunzēlandi"]

UNESCO/UNITWIN global project

 • Reorienting teacher education towards the aim of sustainable development. Implementation of teacher education guidelines in teacher education practice
  Project duration: 2006-2010
  Project participants: Ilga Salīte, Anita Pipere, Dzintra Iliško, Ilona Mičule, Astrīda Skrinda, Inga Belousa, Eridiana Oļehnoviča, Valērijs Makarevičs, Alnis Stakle
  [Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Skolotāju izglītības vadlīniju ieviešana skolotāju izglītības praksē"]

ENERCE (European Network for Excellence on Citizenship Education)

Project duration: 2006 onwards
Project participants: Ilga Salīte, Dzintra Iliško, Ilona Mičule, Alnis Stakle, Astrīda Skrinda


 EU projects: Comenius, Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci


Comenius 2.1 projects
 • ICTime - ICT as a tool of intercultural and media education
  Registration No. 128742-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21
  Project duration: 2006-2009
  National coordinator: Inga Belousa
  Project participants: Alnis Stakle, Mārīte Kravale-Pauliņa, Rudīte Grabovska, Dzintra Iliško
  [ICTime - Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā līdzeklis starpkulturālajā un mediju izglītībā]
 • Children as researchers in the primary schools in Europe (CARIPSIE)
  Registration No. 129355-CP-1-2006-1-NO-COMENIUS-C21
  Project duration: 2006-2009
  National coordinator: Dzintra Iliško
  Project participant: Larisa Silova
  [Bērni kā pētnieki Eiropas sākumskolās]
 • Inspire school education by non-formal learning
  Project duration: 2008-2009
  National coordinator: Anita Pipere
  Project participants: Rudīte Grabovska, Mārīte Kravale-Pauliņa
  [Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā]
 • Education for change - education for sustainable development with focus on local collaboration
  Project duration: 2005-2009
  Project participant: Rudīte Grabovska
  [Izglītība pārmaiņām - izglītība ilgtspējīgai attīstībai ar uzsvaru uz lokālo sadarbību]

COMENIUS programme project

 • Being European in the language of the arts
  Participating countries: Hungary, Turkey, Latvia
  Project duration: 2009-2013
  Project participant: Elga Drelinga

LIFELONG LEARNING programme ERASMUS IP project

 • Educational contributions to building cohesion within European social and institutional life
  Registration No. 47653-IC-1-2002-1-HU-ERASMUS-EUC-1
  Project duration: 2009 - 2010
  Project participant: Inga Belousa
 • ICT-enabled education for sustainable development (ICTeESD)
  Project duration: 2010 - 2012
  Project coordinator: Ilga Salīte

"NorBa - (Network of Nordic and Baltic researchers in mathematics education) project

 • Comparative study on mathematics teachers' beliefs
  Project duration: 2009-2013
  National coordinator: Anita Pipere

European Commission Preparatory Action in the Field of Sport project

 • Dual career for young athletes in Europe- DC- SPORT
  Registration No. EAC/21/2009/096
  Project duration: 2009-2011
  Participant: Inga Belousa

Latvian National Commission for UNESCO research of the group of experts

 • Education for self-realization throughout life: Municipality support for 16-25 year old children
  Project duration: 2010
  Participant: Inga Belousa
  [„Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldības atbalsts 16-25 gadus veciem jauniešiem"]

EU Leonardo da Vinci programme project

 • Transfer of innovative methodology for assessment of VET teachers prior learning (TIMA - Balt )
  Registration No. LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004
  Project duration: 2010
  Participant: Eridiana Oļehnoviča

 ESF Projects


 • Support to implementation of doctoral studies at Daugavpils University
  Registration No. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015
  Project duration: 2009-2013
  Coordinator: Eridiana Oļehnoviča
  Project participants: Ilga Salīte, Inga Belousa, Inga Gedžūne, Ginta Gedžūne, Alnis Stakle
  [Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai]
 • Schools as satellites in developmental education
  Registration No. DCI - NSA ED/2009/202-219
  Participant: Elga Drelinga
 • General education teachers' continuing education for designing general education teachers' continuing education programmes and handouts;
  Project duration: 2010-2011
  Participant: Dzintra Iliško, Ilga Salīte, Rudīte Grabovska, Astrīda Skrinda. Elga Drelinga
  ["Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība," vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales materiālu izstrādei"]
 • Development of the competences of general education teachers involved in vocational education
  Registration No. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003
  Project duration: 2010-2011
  Participants: Mārīte Kravale-Pauliņa, Dzintra Iliško
  [Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana]
 • Capacity for action and cooperation of association ‘Education for Sustainable Development
  Administered by: Society Integration Foundation
  Co-financed by: financial instrument of European Economic Area and Norwegian government
  Registration No. 2008.NVOF2.3./6-9/09
  Project duration: 2009-2010
  Coordinator: Inga Belousa
  Participants: Rudīte Grabovska, Mārīte Kravale-Pauliņa, Dzintra Iliško, Astrīda Skrinda, Alnis Stakle, Eridiana Oļehnoviča, Ilona Mičule
  [Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai]
 • Decreasing professional segregation causes
  Project duration: 2004-2007
  Coordinator/: Eridiana Oļehnoviča
  Participants: Inga Belousa, Dzintra Iliško
  [Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana]
 • Elaboration of a joint methodology for increasing the quality of vocational education and attracting and educating social partners
  Project duration: 2005-2006
  Participant: Eridiana Oļehnoviča
  [Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai]
 • Career development support in a regional university for promoting sustainable development and employment
  Project duration: 2007-2008
  Participant: Eridiana Oļehnoviča
  [Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības veicināšanai]

Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 project

 • Synergetic approach with e-learning, TV and mobile technologies to promote new business development (eBig3)
  Part financed by European Regional Development Fund
  Coordinator: Ilga Salīte

 Ministry of Education and Science and Latvian Council of Science projects


Ministry of Education and Science projects
 • Sustainability-oriented researcher's identity in Master study programmes in psychology and pedagogy
  Project duration: 2006
  Coordinator: Anita Pipere
  [Uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte maģistra studiju programmās psiholoģijā un pedagoģijā Daugavpils Universitātē]
 • Spirituality as a meta-content component in sustainability-oriented teacher education
  Project duration: 2006-2008
  Coordinator: Inga Belousa
  [Garīgums kā virssatura komponents uz ilgtspējību orientētā skolotāju izglītībā]
 • Creation of environment for enhancing methodological perspective on educational research and promoting development of research skills in action research at Daugavpils University
  Project duration: 2006
  Coordinator: Ilga Salīte
  [Izglītības pētījumu metodoloģiskā redzējuma un pētniecisko prasmju attīstību veicinošas izglītības vides radīšana darbības pētījumā DU]
 • Creation of environment for development of sustainable education theory and research skills in educational action research in teacher education
  Project duration: 2007-2008
  Coordinator: Ilga Salīte
  [Ilgtspējīgas izglītības teorijas un pētniecisko prasmju attīstību veicinošas vides radīšana darbības pētījumā skolotāju izglītībā]
 • Extending the publication possibilities for doctoral students and academic staff at Daugavpils University
  Project duration: 2005
  Coordinator: Anita Pipere
  [Publicēšanās iespēju paplašināšanās Daugavpils Universitātes doktorantiem un docētājiem]

Latvian Council of Science projects

 • Model of sustainable education from a holistic perspective
  Project duration: 2005-2008
  Coordinator: Ilga Salīte
  [Ilgtspējīgas izglītības modelis holistiskā skatījumā]
 • Creating the theory of sustainable education in educational action research in a higher education institution
  Project duration: 2009-2012
  Coordinator: Ilga Salīte
  [Ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstskolā]